Zarząd klubu

Prezes - Łukasz Wasyłyk
Vice prezes - Robert Mendyk
Skarbnik - Rufin Jarka
Michał Macyszyn
Artur Matysiewicz


Komisja rewizyjna

Agnieszka Koźma
Katarzyna Łączkowska
Romana Wasyłyk


STATUT
Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1
Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Czarnków zwane dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym zawodników i sympatyków.

§ 2
1. Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Czarnków
2. Siedzibą Klubu jest Czarnków

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega rejestracji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.

§ 5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania.

§ 6
Celem Klubu jest:
1) planowanie i organizowanie życia sportowego wszystkich chętnych chcących korzystać z oferty Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta i Gminy Czarnków.
2) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
3) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
4) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
§ 7
1) Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków działaczy oraz pomocy sympatyków.
2) Klub posiada sekcje:
- lekkiej atletyki,

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8
Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) wspierających.

§ 9
1) Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, które pragną mieć swój wkład pracy w rozwój Klubu.
2) Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 11
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby, które popierają cele Klubu. Zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§12
Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13
Do obowiązków członków Klubu należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3) godne reprezentowanie barw Klubu,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 14
Członkostwo w Klubie ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6-miesięcy,
3) działania na szkodę Klubu,
4) rozwiązania Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu.

§ 15
I-Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
II-Kadencja Władz trwa 4 lata Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
III-Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 16
1) Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3) Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4) Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek 1/3 ogółu członków.
5) Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 17
I-Do wyłączonej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
4) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
II-Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
III-W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.


§ 18
1) Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, w głosowaniu tajnym lub jawnym. Prezes zostaje wybierany bezpośrednio w głosowaniu tajnym lub jawnym i po wyborze zostaje członkiem Zarządu.
2) Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
3) Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu w tym Prezesa i Sekretarza.
4) W okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z sekretarzem.

§ 19
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) uchwalenie okresowych planów działania,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie i skreślanie członków,
6) zarządzanie funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 20
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisja Rewizyjna ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
3.Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5.Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 22
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 23
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary.

§ 24
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 25
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzenia następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu.

§ 26
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e) inne wpływy.

§ 27
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 28
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
Osiedle Parkowe 22/29, 64-700 Czarnków, tel. 0 510-112-037, email: wasylyk@neostrada.pl